กฎและเงื่อนไขการให้บริการ

กฎและเงื่อนไขการให้บริการของ ThaiLE.com ซิ่งผู้ที่จะเป็นสมาชิก และสมาชิกทุกท่านจะต้องรับทราบ มีดังต่อไปนี้...

บริการนี้เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายกับท่านสมาชิก แต่เราไม่รับประกันว่า ระบบทำงานและเดินไปโดยสมบูรณ์ หากมีอะไรขัดข้อง เราจะทำการแก้ไข โดยเร็ว ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เราสงวนสิทธิ์ ที่จะหยุดให้บริการ หรือลบสมาชิกบางราย ออกจากระบบ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

กฎและเงื่อนไขของสมาชิก:
 • สมาชิก จะไม่ใช้แบนเนอร์ที่แสดงภาพหรือข้อความ ที่ขัดต่อระเบียบการใช้งาน ล่อลวง ทำให้เข้าใจผิด ผิดกฏหมาย หรือไม่เหมาะสมที่จะแสดงต่อสาธารณะ
 • สมาชิกจะต้องแสดงแบนเนอร์ในจุดที่ผู้ชมเว็บ เห็นได้โดยชัดเจน และแบนเนอร์จะต้องแสดงอยู่บนหน้าเว็บตลอดเวลา (เช่น ห้ามถูกบังอยู่ในส่วน Scroll Box, ห้ามซ่อนแบนเนอร์)
 • สมาชิกมีหน้าที่ต้องปรับปรุงรายละเอียดของเว็บไซท์และแบนเนอร์ ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริงอยู่เสมอ
 • สมาชิก จะต้องระบุหมวดของเว็บไซท์ของตนเอง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการให้สมาชิกท่านอื่น สามารถเลือกทำการแสดง หรือไม่แสดง แบนเนอร์ของเว็บในหมวดใดๆ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง
 • สมาชิก มีหน้าที่นำรหัสแสดงแบนเนอร์ (Banner eXchange Code: BXC)  ที่สร้างโดยระบบไปแปะที่หน้าเว็บของสมาชิก และสมาชิกจะไม่ทำการแก้ไข หรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรหัสดังกล่าว
 • สมาชิกจะไม่ใช้ระบบนี้และบริการใดๆ ของ ThaiLE.com เป็นช่องทางในการโฆษณาอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
 • หากมีการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยสมาชิก ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม สมาชิกยินดีรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด และสมาชิกเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ThaiLE.com เป็นเพียงผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ระหว่างสมาชิกเท่านั้น และ ThaiLE.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดใดๆ อันเกิดจากการกระทำของสมาชิกทั้งสิ้น
 • สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการดูแลให้ลิงค์ที่ชี้โดยแบนเนอร์ของตนเอง มีตัวตนจริง และมีจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ อีกทั้งแบนเนอร์ของสมาชิก จะต้องสื่อถึงเว็บของสมาชิกอย่างถูกต้อง ห้ามใช้แบนเนอร์ที่สื่อความหมายเพื่อหลอกลวง ให้ผู้ชมเว็บเข้าใจผิดเป็นอันขาด
 • สมาชิกจะต้องแสดงแบนเนอร์ของสมาชิกท่านอื่นตามจริง และห้ามใช้วิธีการใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนอันไม่สมควรได้
 • คะแนนที่สมาชิกได้เป็นคะแนนของแต่ละรหัสสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้กันระหว่างรหัสสมาชิกอื่นๆ ได้ ถึงแม้ว่ารหัสสมาชิกนั้นจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ตาม
 • สมาชิกจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ แม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากระบบก็ตาม
 
 
 
การปฏิบัติงานของระบบ:
 • ThaiLE.com จะรับสมาชิก เฉพาะเว็บไซท์ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ระบบโดยสุจริต เท่านั้น และการรับสมาชิกของเรา มิได้เป็นการรับประกันความถูกต้อง หรือถูกศีลธรรม หรือเห็นด้วย กับเนื้อหาใจความ ของเว็บนั้นๆ แต่อย่างใด
 • ThaiLE.com ไม่รับสมาชิกเว็บไซท์ ที่ไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป หรือมีเนื้อหารุนแรง หยาบคาย ลามก ส่งเสริมการพนัน แอบอ้างหรืออวดอ้างเกินจริง หรือมีรูปหรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม หรือสินค้าที่อาจจะมีปัญหาทางกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม ความเห็นของเราที่จะรับสมาชิก หรือไม่รับ และการลบบัญชีสมาชิก ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ThaiLE.com ไม่รับสมาชิกเว็บไซท์ ที่ทำการส่งเสริมการขาย หรือประกาศ หรือโฆษณาใดๆ ไปยังผู้อื่น เป็นการรบกวนโดยไม่ได้รับอนุญาต (เข้าข่าย Spam)
 • ThaiLE.com มีสิทธิ์จะอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้เว็บไซท์หรือแบนเนอร์ใดๆ ของสมาชิกทำงานได้
 • การ ใช้ระบบโดยไม่สุจริต ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม เราสามารถจะลบบัญชีทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเป็นการโกง สร้างเครดิตเพิ่มให้กับตัวเอง เราอาจนำชื่อสมาชิกและชื่อเว็บ ขึ้นประจานผ่านระบบสมาชิกก็ได้
 • เมื่อสมาชิกมีการแก้ไขเว็บไซท์หรือแบนเนอร์ สมาชิกจะต้องรอการตรวจสอบ และอนุมัติจากระบบก่อนทุกครั้ง (ในเวลาปกติไม่เกิน 2 วัน)
 • ระบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า แบนเนอร์ของสมาชิกอื่น ที่ไปปรากฏบนเว็บของสมาชิก จะเป็นแบนเนอร์ที่มีเนื้อหา หรือรูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้องตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมด แม้ว่าเราจะใช้ความพยายาม ในการตรวจสอบอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม หากท่านพบแบนเนอร์ ของสมาชิกอื่นที่อาจเป็นปัญหา กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อตรวจสอบ
 • ThaiLE.com สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า และสมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ThaiLE.com สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ระบบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า